Teşvik ve DesteklerDESTEKLER

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, girişimcilere ve yatırımcı kuruluşlara yönetici şirket tarafından verilecek destekler şunlardır:

 • Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma hazır üretim birimleri yada ofislerin yanında bulunan bağımsız üretim birimleri,
 • Satılık kullanıma hazır bina ve üretim birimleri,
 • Alt yapısı hazır ve istenen nitelikte bina inşa edilebilecek arsalar,
 • Eksiksiz bir alt yapı imkanı (kesintisiz elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon hattı, internet alt yapısı, ulaşım kolaylığı)
 • İşletme, hukuk, mali ve diğer yatırım konularında teknik ve idari danışmanlık,
 • Risk sermayesi bulma ve aracılık etme,
 • Ürünlerin sınai haklarının korunması ve tescili konusunda destek,
 • Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin sunduğu tüm alt yapı imkanlarından ve arıza, bakım-onarım hizmetlerinden yararlanma


TEŞVİKLER

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet yürütecek şirketlere devlet tarafından sağlanan destek ve teşvikler ise şöyledir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunuyla sağlanan destekler;

 • Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için 10 yıla kadar süreyi uzatabilir. Bu mükelleflerin başka bir Bölgeye taşınması durumunda uzatılan süre ile birlikte bu haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı aşamaz.
 • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 10 yıl süre ile her türlü vergiden istisnadır.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur.
 • Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerde, atık su bedeli ile ilgili muafiyetler ilgili Belediyece yürütülür.
 • Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı muafiyetlerden yararlanırlar.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile sağlanan destekler;

 • Yatırım indirimi : Girişimcinin bölgede yapacağı yatırımı faaliyete geçtikten sonra yatırım tutarının %40? nispetinde kazancından, gelir ve kurumlar vergisini ödemeyecek, işletmesine yatırım indirimi uygulanacaktır.
 • Gümrük Muafiyeti : Yurt dışından getirilecek makine ve teçhizatlar %100 oranında Gümrük Vergisi ve Toplu Konut fonundan muaf tutulacaktır.
 • Katma Değer Vergisi İstisnası : Firmalar yurt içi ve yurt dışından alacakları makine ve teçhizatlarda KDV ödemeyeceklerdir.
 • Kredi Desteği : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde girişimcinin yapacağı tüm yatırımlarda Bakanlığın uygun görmesi halinde, sabit yatırımın %30?na kadar kredi tahsis edilebilecektir. Ayrıca Devlet bütçesinden yatırım ve işletme kredisi verilebilecektir.

Yabancı Sermaye Kanunu ve uygulama yönergeleri ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve uygulama yönergelerinin sağladığı tüm desteklerden bölgemizde faaliyet gösterecek tüm firmalar eksiksiz yararlanabilmektedir.