Elektrik Güç Dönüşümü,Elektrik İletim ve Dağıtımı ÇağrısıTÜBİTAK’tan -1003- Güç ve Depolama Teknolojileri: "Elektrik Güç Dönüşümü,Elektrik İletim ve Dağıtımı Çağrısı"

Bu çağrı aracılığıyla elektrik iletim-dağıtım şebekelerindeki kayıpların asgari düzeye indirilmesi ve enerji güvenilirliğinin artırılmasına hizmet eden yenilikçi süperiletken vb. malzeme ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Çağrı kapsamında aşağıdaki konu başlıklarını içeren araştırma projeleri desteklenecektir.
 · Yüksek verimliliğe sahip, elektriksel direnci mevcutlara göre daha düşük, süperiletken vb. malzemeler geliştirilerek orta gerilim (OG), alçak gerilim (AG) transformatörlerinde ve/veya OG/AG hatlarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi,
 · Isıl iletkenliği ve dielektrik kırılganlığı yüksek yalıtkan malzemeler geliştirilerek OG/AG trafolarındaki verimlilik performanslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çağrıya Özel Hususlar:
• Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir.
• Orta ve büyük ölçekli projeler için, ilgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projelere öncelik verilecektir
Proje kapsamında geliştirilecek ürünlerin kısa vadede ulusal standartlara ve
mevzuata uygunluğunun dikkate alınması önemlidir
• Proje kapsamında geliştirilecek malzeme ve teknolojilerin mevcut malzeme ve
teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları beklenmektedir.
• Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve
proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006
yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların
katılımının sağlanması teşvik edilmektedir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:
Çağrı Kapanış Tarihi:  1 Nisan 2016