Proje Bitirme Belgeleri HK.Değerli girişimcilerimiz;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu yönetmelikle Proje Bitirme Belgesi (Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen belgeyi) tanımı eklenmiştir.

19 Ekim 2017 Tarihli ve 30215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu  Kararı gereğince 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun  Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararın 1inci Maddesinin 5 inci bendinde;


denilmektedir.

22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi ile, Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Bu nedenle, 19 Ekim 2017 Tarihli ve 30215 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararından önce bitmiş olan projeler için Proje Bitirme Belgesinin Yönetici Şirket tarafından, 19 Ekim 2017 tarihinden sonra biten projeler için ise yukarıda belirtilen mevzuat değişikliğine uygun olarak Bakanlığımız tarafından elektronik ortamda onaylanarak, Yönetici Şirket tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.


ATAP A.Ş.

Seda GÜRCÜOĞLU  ERİŞ

Kurumsal İletişim Uzmanı