TGB'lerde Uzaktan ÇalışmaDeğerli Girişimcilerimiz, 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kasım 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan "Uzaktan Çalışma" uygulaması ile ilgili Bakanlıktan gelen mail aşağıdaki gibidir. 

Uygulama yöntemi ve  detaylı duyuru ilerleyen günlerde yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 

ATAP A.Ş. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sayın yetkili,

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Geçici Hükümler başlıklı Geçici İkinci maddesinde “…………….olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Yüzde yirmi olarak belirlenen bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde elliye kadar artırılabilir. Bu kapsamda teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Covid-19 salgın riski nedeniyle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışından uzaktan çalışmayla yürütülmesine, işletmelerin bu kapsamda çalıştırdıkları personeli Bakanlığımıza bildirmeleri kaydıyla müsaade edilmiş, böylece Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden belirlenen çerçevede aylık oranlarda yararlanmaya devam etmelerine imkân tanınmıştı. Gelinen aşamada, yukarıdaki 4691 sayılı Kanun hükmü uyarınca; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya  Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme  Bölgeleri Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı  Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun  3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine  konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve  merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde yirmi olarak belirlenen  oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına, 4691 sayılı  Kanun ile 5746 sayılı Kanunun mezkur maddeleri gereğince verilen  Cumhurbaşkanlığı kararı 17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Ekim 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında çalışan personele ve Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimler, Biltek Portalde “Dışarda Geçirilen Süreler Başlığı” altında yer alan “Bölge Dışında Geçirilen Sürenin Sebebi*”  sekmesinden  “CB Kararı Uzaktan Çalışma” seçilerek yapılmaya devam edilecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü